tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./20.03.2022/2022-589

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1               : Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Arabuluculuk ve Uzlaştırma komisyonu kurulmuştur.

Amaç

Madde 2               : Arabuluculuk ve uzlaştırma süreçlerinde, sürecin başından sonuna kadar, uyuşmazlık taraflarının avukatla temsili halinde faaliyetin hukuka ve topluma faydalı olması sağlanabileceğinden;

(a) Avukatların arabuluculuk ve uzlaştırma sürecindeki görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak, arabuluculuk ve uzlaştırma sürecinde taraf vekilliği konusunda uzman avukatlar yetiştirmek,

(b) Uyuşmazlık taraflarının avukatla temsilinin önemini hem hukukçulara hem de topluma anlatmak,            

(c) Arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği ile ilgili olarak, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde toplantılar, paneller, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, eğitimler düzenlemek ve yayınlar yapmak,

(d)  Uzlaştırma sürecinde uzlaştırmacılık görevi ile ilgili olarak, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde toplantılar, paneller, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, eğitimler düzenlemek ve yayınlar yapmak,

(e) Arabulucu ve uzlaştırmacıların Avukatlar ve savunma mesleğinin değerlerini korumak konusunda işbirliğini sağlamak ve dayanışmanın etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,

Komisyonun temel amacını oluşturmaktadır.

Görev

Madde 3               : Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu, Yönergenin 2. maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için TBB Yönetim Kuruluna sunulup onay alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

(a) Yapılacak etkinlik, proje, çalışma ve eğitim programları ile ilgili dokümantasyon ve eğitim modülleri hazırlamak.

(b) Etkinlik, proje, çalışma ve eğitim konularını, baro, avukat , arabulucu ve uzlaştırmacılardan gelen talepleri dikkate alarak belirlemek ve güncellemek.

(c) Etkinlik, proje, çalışma ve eğitim programları gerçekleştirilmesine katkı sunacak ekibi oluşturmak. Meslek içi eğitim çalışmalarını yürütecek eğiticiler ile eğitici sorumlularını belirlemek.

(d) Baroların talepleri, mevsim koşulları ve ulaşım olanakları dikkate alınarak, çalışma ve eğitim yapılacak baroları, çalışma alanlarını ve eğitim yerlerini belirlemek.

(e) Etkinlik, proje, çalışma ve eğitim programlarının uygulanabilmesi için tahmini bütçeye ilişkin rapor hazırlamak. İhtiyaca yönelik olmak üzere yeterli sayıda personelin atanmasını Yönetim’ e teklif etmek.

(f) Gerektiğinde alt çalışma komisyonu oluşturup üyelerini seçmek, komisyonunun faaliyet alanları ile çalışma usul ve esaslarına dair gerekli düzenlemeleri yapmak ve komisyonca hazırlanan raporları değerlendirmek.

(g) Her düzeydeki akademik kurul ve kuruluşlarla yapılması öngörülen çalışmalar hakkında Yönetim’ e tekliflerde bulunmak ve onaylanan teklifleri uygulamaya koymak.

(h) Arabuluculuk ve uzlaştırmacılığa dair mevzuat çalışmalarını ve yürürlüğe giren mevzuatı takip etmek Yönetimi bilgilendirmek. Yapılması gereken hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapıp Yönetim’ e tekliflerde bulunmak.

(ı) Ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla, barolar bünyesinde kurulmuş olan “Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kurulları” ile Birlik bünyesinde kurulu diğer merkez ve komisyonlar arasında ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve işbirliğini sağlayarak; amaca yönelik her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

(i) Yapılan çalışmalarla ilgili olmak üzere, Bakanlık ve ilgili diğer kurumlar ile iletişimi ve işbirliğini sağlamak.

(j) TBB internet sitesi içinde Komisyon çalışmalarına ait alan oluşturmak.

(k) TBB Başkanına, TBB Başkanlık Divanı’na veya TBB Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, her yılın sonunda, o yıl gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin öneriler hakkında rapor hazırlamak.

İKİNCİ BÖLÜM
Yapılanma

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 4-

a)       Türkiye Barolar Birliği Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.

b)      Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.

c)       Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

d)       Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları

Madde 5- TBB Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6- Yönetim’in 14.06.2019 gün ve 2019/727 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7-

A)      Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

B)      Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.